JMN-Tools 1.10

Conté 13 programes:

Alfabeticament Complexitat

AccelKeyCheck
AddNum
ArrangePhrase
ChDate
CopyOPascal
GMiniTrans
Indent
RenumImgIdx
RSFromFM
ScanFiles
StayOnTopTxt
UniViewer
UsedBy

Lleugera
AccelKeyCheck
AddNum
ArrangePhrase
ChDate
GMiniTrans
Indent

Mitja
CopyOPascal
RenumImgIdx
RSFromFM
StayOnTopTxt

Alta
ScanFiles
UniViewer
UsedBy

Cliqueu aquí per descarregar-los (i aquí pel codi).

Altres utilitats de l'autor no incloses en aquest paquet:

HlpToChm Tools
PoNewEdit, UpdatePoFile

 

AccelKeyCheck

Usuaris: programadors o a persones que tradueixen finestres de programes i que assignen lletres calentes per accedir als diferents controls visibles d'una finestra.

L'objectiu és veure quines lletres calentes estan assignades i quines lletres no ho estan, quan la finestra disposa de força controls (altrament aquest programa és innecessari ja que, si es comproven, amb una ràpida mirada es pot veure si hi ha alguna lletra repetida o, si s'assignen, veure quines lletres convenen sense equivocar-se).

Si per a vosté és molt important (i utilitza Delphi) mire com adaptar el seu programa, usant JMNBl o JMNTntBl.

 

AddNum 1.1

Usuaris: Programadors en general.

Només afegeix un número correlatiu al final de les línies. Pot ser d'interés (com es mostra en l'exemple) per al disseny de les referències pel sistema d'ajuda.

 

ArrangePhrase 1.1

Usuaris: Programadors de Delphi / Lazarus.

Utilitzat en la creació dels resourcestring de cadenes de text contingudes dins del codi.

Passos a fer, amb un exemple:

1. Assigneu a ArrangePhrase la cadena inicial: RS.

2. Suposat el codi:

 ShowMessage ('Too many characters in the string');

Retalleu al portapapers 'Too many characters in the string'.

3. Altre vegada a ArrangePhrase: cliqueu A. Apareixerà: RS_TooManyCharactersInTheString. Pot retallar-lo, si vol, i deixar-lo així: RS_TooManyCharsInString. Cliqueu 1.

4. Ara en l'editor del codi poseu el cursor després de ( i enganxi el text del portapapers, apareixerà:

 ShowMessage (RS_TooManyCharsInString);

5. A ArrangePhrase cliqueu 2.

6. Enganxeu el text (RS_TooManyCharsInString = 'Too many characters in the string';) al programa StayOnTopTxt (o altre editor de text).

Repetiu el procés amb altres cadenes a partir del punt 2. Finalment, i lógicament, enganxareu les cadenes de StayOnTopTxt com a resourcestring al principi de la unit.

 

ChDate

Usuaris: Programadors.

Algun familiar, amic (o vosté?) ha mirat el calendari en el seu ordinador i ha canviat la data per una de futura, sense adonar-se (ni ell, ni vosté). Després vosté es dóna compte i voldria canviar la data dels fitxers (que vosté ha creat o canviat posteriorment) per la data corresponent: aquest és l'objectiu d'aquest programa.

 

CopyOPascal 2.0

Usuaris: Programadors de Delphi / Lazarus.

Construeix l'esquelet bàsic:

1: dels procediments, funcions, constructors i destructors (per la implementation).

2: de les propietats (per la interface).

Permet incorporar línies de codi preestablertes (per bucles i de separació, una mica millor que l'IDE).

D'una combinació de tecles (hotkey), copia (per ex.:Ctrl+PgUp):

Ordenació alfabètica:

En aquesta última s'ordenen per nivells. Això permet, per exemple:

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 FClHlpSF, StdCtrls, StdCtrls, JvExStdCtrls, Classes,
 JvButton, JvCtrls;

convertir-ho a:

 Classes, Controls, Dialogs, Forms, Graphics, Messages, StdCtrls, SysUtils,
 Variants, Windows,
 JvButton, JvCtrls, JvExStdCtrls, 
 FClHlpSF;

O, segons opció, en:

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 FClHlpSF, StdCtrls, StdCtrls, JvExStdCtrls, Classes,
 JvButton, JvCtrls;

Possibilitat de canvis en múltiples fitxers de l'anteriorment esmentat i de l'anotació del nom del constructor, destructor, procediment o funció entre la paraula end (que tanca) i el punt i coma.

Exemple:

Partint de:

  procedure A
  begin
   ...
   ...
  end;

per anotar:

  procedure A
  begin
   ...
   ...
  end {A};

Canvi d'ordre d'assignació de paràmetres. Per ex.: A1 := B1 -> B1 := A1.

Sols les ordres poc usuals:

 

GMiniTrans 1.1

Mini traductor que utilitza el Google Translator (per això mateix, necessita estar connectat a la xarxa).

Còpia directament la paraula (o frase/s) del portapapers com a paraula a traduir i, alhora, copia la paraula (o frase/s) traduïda/es al portapapers. Premeu F1, per veure les opcions. És redimensionable.

Indent

Usuaris: Programadors en general.

Permet variar de forma automàtica la sagnia de les línies d'un programa de forma que tinguin dos espais de sagnia (l'estàndard).

Després de prémer Desindenta:

 

RenumImgIdx

Usuaris: Programadors de Delphi.

Permet canviar els números assignats als ImageIndex dels fitxers pas i dfm. Això pot ser d'interés si vol reestructurar un TImageList.

 

RSFromFM 1.1

Usuaris: Programadors de Delphi / Lazarus.

Petita utilitat per a extraure les cadenes de text d'un dfm / lfm, i després generar una internacionalització en base al resourcestring.

1) Genera una llista de resourcestring per a facilitar la traducció, a guardar en un fitxer rsi o en un Memo per a copiar.

2) Genera les assignacions usant les resourcestring generades en 1) per a OnCreate del Form, a guardar en un fitxer cre o en un Memo per a copiar.

 

ScanFiles 1.1

Usuaris: Programadors en general.

Hi ha molts programes que permeten la recerca de fitxers segons algunes condicions.

Què aporta aquest programa?.

Poder afegir màscares de fitxer d'exclusió. (A).

Recerca en diversos directoris (incloent o no, i individualment, els subdirectoris). (B).
Aquesta llista de directoris es pot guardar i recuperar (C).

Diferents opcions, per a diferents textos a buscar: condicions requerides: AND (D), condicions opcionals: OR (E). Admet expressions regulars.

Es poden afegir o eliminar de la llista obtinguda alguns dels fitxers, per a posterior anàlisi o canvis. (F).

Es poden realitzar noves recerques sobre la llista obtinguda anteriorment (G).

Es poden marcar registres de fitxers (H).

Substitució d'una llista de paraules per altres paraules o text (I).

Recerca automàtica (J):

De la primera (o última) ocurrencia quan canvia el fitxer (en la selecció del plafó central).
A més, opció de buscar automàticament en el següent (o anterior) fitxer de la llista, quan no es troba més text en el fitxer actual.

Es pot utilitzar un segon text a buscar en els fitxers (K).

Ràpida substitució alternativa (fins a tres opcions) per al text trobat (o seleccionat). (L).

 

StayOnTopTxt 1.2

Usuaris: Programadors en general.

És un petit editor de text que sempre està en primer pla. En prémer la tecla de control amb doble clic, se selecciona només una paraula (sense espais), a continuació, la paraula seleccionada es copia al portapapers de forma automàtica.

Múltiples opcions, incloent: text rtf i múltiples pàgines:

 

UniViewer

Mostra els caràcters Unicode, amb:

Localització a la taula dels caràcters d'un text.

Marcatge de grups (com en la imatge, s'ha marcat el georgià): blocs d'idioma, categories generals, agrupació de categories generals i direcció d'escriptura. Trobant el primer element de cada grup, o el primer dels següents grups.

Fàcil còpia al portapapers del caràcter, o del seu número decimal o hexadecimal.

 

UsedBy 1.1

Usuaris: Programadors de Delphi / Lazarus.

Permet seleccionar una unitat en un projecte gran (o el mateix projecte) i saber quines altres unitats està usant. Això és útil per a projectes grans on algunes units poden fer-se redundants. També el programa pot buscar totes les unitats que contenen resourcestrings.

 

HlpToChm Tools

Amb l'aparició de Windows Vista de Microsoft es deixa de donar suport a les ajudes basades en el format hlp, això obliga canviar al format chm, que de fet és millor. Existeixen diversos programes comercials que faciliten el canvi d'un a l'altre sistema. HlpToChm Tools són un conjunt d'eines de codi obert (en Delphi), que he utilitzat i utilitzo, per facilitar-ne la conversió.

Independentment de la conversió, un dels programes (ArrangeLinks) permet comprovar els enllaços dels ancoratges i de les imatges d'un conjunt de fitxers htm d'un projecte hhp.

PoNewEdit i UpdatePoFile

El primer pels traductors i el segon pels programadors. Són editors alternatius, a Poedit.